Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně školy v Blatenské ulici(pro obě pracoviště) ve dnech:

13.5. 2024 v době od 10:00 – 17:00 hodin

14.5. 2024 v době od 10:00 – 13:00 hodin

Elektronická registrace k zápisu do mateřských škol je od 2.5.2024 přístupná na odkazu: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/
Zájemce o zápis se do  elektronického systému přihlásí a sám si vytiskne dokumenty k přijetí (žádost a evidenční list). S takto připravenými a vyplněnými dokumenty navštíví zvolenou mateřskou školu v určené dny příjmu žádostí. Prosíme, velmi pozorně si přečtěte všechny informace a v případě nejasností se obraťte na ředitelku školky nebo na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu Ondrákovou, tel.: 267 902 343.

Do školky můžete nahlédnout v rámci Dne otevřených dveří formou komentované prohlídky v pondělí 29. 4. v době od 10:00 – 11:30 a od 15:00 – 16:30 hodin. Na prohlídku je nutné se předem telefonicky přihlásit na čísle 724 251 550 nebo 272 933 137.

Můžete se tak seznámit s režimem dne, podívat se, kde Vaše děti budou trávit svůj čas. Zajímejte se o program školy, její profilaci směřující k naplnění cílů vzdělávání dětí. Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči, je třeba při zápisu upozornit ředitelku školy tak, aby v dostatečném předstihu mohla zajistit podmínky pro vzdělávání dítěte před zahájením jeho docházky do MŠ. Přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast- Městská část Praha 11).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024  pěti let, k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je bezplatné. Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, bez pravidelné docházky do MŠ. Dále budou přijímány děti, které dosáhnou 4 let věku do 31.08.2024, a děti, které dosáhnou 3 let věku do 31.08.2024.

K zápisu vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte a dokumenty k speciální péči (pokud je již máte).

Kapacita mateřských škol v rámci městské části Praha 11 je dostačující. Děti, splňující kritérium věku 3 let do 31. 8. daného roku, se v posledních letech daří v rámci Prahy 11 umístit všechny.

Pokud se při zpracování přihlášky ukáže, že bude třeba něco doplnit, budete k tomu vyzvání emailem nebo telefonicky.
Zpracované přihlášky budou následně školou vloženy do systému a ve druhé fázi řízení budete mít možnost sledovat vývoj přijímacího řízení.
Při vyplňování přihlášky budete mít možnost podat ji na více škol a také určit si školu, které dáváte přednost. V případě, že na vybrané škole bude možno Vaše dítě přijmout, bude pak ale třeba uvolnit blokovaná místa na těch ostatních školách. Budete vyzváni k návštěvě té školy, kam opravdu chcete nastoupit, a tam podepíšete zpětvzetí, čímž pro Vás bude vše vyřízeno (nebudete tedy muset tyto školky obcházet jednotlivě).

Součástí přihlášky je Evidenční list dítěte, který je třeba rovněž vyplnit a nechat potvrdit u pediatra a s přihláškou odevzdat na vybrané škole.
Nejpozději do 20. 6. dostanete vyrozumění o přijetí, případně nepřijetí Vašeho dítěte.
Přihláška do naší školy zahrnuje zároveň i naše detašované pracoviště Babákova 2149. O umístění dítěte na pracoviště školy rozhoduje ředitelka s přihlédnutím k preferenci rodičů.
Jednou z podmínek úspěšného přijetí dítěte je jeho bydliště na území Prahy 11, které je nutné řádně doložit – občanským průkazem nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy.
V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy na e-mailu info@ms-blatenska.cz nebo na telefon 724 251 550
Těšíme se na Vás!


INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

S sebou doneste : 

  • vyplněnou Žádost o přijetí
  • rodný list 
  • v případě cizinců vízový doklad dítěte
  • doklad rodičů či zákonného zástupce
  • potvrzení o bydlišti na Praze 11
  • lékařské potvrzení dítěte.
blatenska