Denní

 režim

6:30 - 8:15

Příchod dětí dle rozvrhu na třídách

adaptace, ranní hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce.

8:20 - 9:15

Komunitní kruh 

ranní cvičení, hygiena, svačina 

9:15 - 10:00

Plnění výchovného programu 

Strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, estetické, komunikační, pohybové a vztahové podle TVP.

10:00 - 12:00

Pobyt dětí venku 

Probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na citový, rozumový a tělesný rozvoj dítěte. 

12:00 - 13:00

Oběd a příprava na odpočinek 

Poslech četby a rituál ukládání se ke spánku 

13:00 - 14:30

Odpočinek na lůžku 

nabídka klidových činností 

14:30 - 17:30

 

Individuální péče, volné činnosti a aktivity dětí, řízené činnosti pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti.