Přípravné třídy  

Jak probíhá zařazení do přípravné třídy?

Ve školním roce 2024/2025 pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd v pěti základních školách:

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57 

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

 

Komu jsou přípravné třídy určeny ?

Přípravné třídy jsou určeny dětem, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí, bez ohledu na to, ve které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel základní školy, která přípravnou třídu zřizuje, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:
– dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl dítěti povolen odklad,
– zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (zjištění této skutečnosti musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel základní školy o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona).

V případě většího počtu žádostí, které splňují výše uvedené podmínky, bude ředitel školy rozhodovat na základě předem daných bodovaných kritérií:
– dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11,
– má povolen odklad povinné školní docházky,
– patří do spádového obvodu dané školy,
– má v dané škole sourozence.

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:
– na žádost zákonného zástupce dítěte,
– jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě,
– jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě

Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně.
Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40 (12,35).
Počet dětí ve třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. počet 15.
Přípravná třída se nezapočítává do doby povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

· Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy.

· Školní družina je poskytována za úplatu.

· Děti se mohou stravovat ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci základní školy.

· Školní jídelna poskytuje dětem oběd, který hradí zákonný zástupce. Cena oběda je stanovena jako náklad na potraviny ve výši dané věkem dítěte.

 

 

Harmonogram kroků pro zařazení dítěte do přípravné třídy 

 

Do konce dubna

 

 

 

 

 

 

  

Termíny stanoví příslušná škola 

 

 

 

  

Do 16.5.2023

 

17.5.2023


Vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (např. v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení na zařazení dítěte do přípravné třídy.

Vydávání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy (jednotlivé základní školy, na kterých se zřizují přípravné třídy).

 

 

Odevzdání Žádosti o zařazení dítěte do přípravné třídy na příslušnou školu.

Požadované dokumenty:
– občanský průkaz zák. zástupce (nebo obdobný doklad)
– doporučení škol. poradenského zařízení (děti, které získaly odklad na škole, která otevírá PT, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost uvedena ve vyjádření o odkladu PŠD)

 

Rozhodnutí ředitele školy o zařazení nebo nezařazení dítěte do přípravné třídy.

 

Zveřejnění seznamu přijatých dětí.

Poznámky:

Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.

· Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

· Zařazením dítěte do přípravné třídy v dané škole nevzniká nárok na zařazení dítěte do 1. třídy této školy.