Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023/Інформація щодо зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu 6.6.2022. Zápis se týká dětí od 3 do 6 let. / Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022. Запис поширюється на дітей від 3 до 6 років.

Do zvolené mateřské školy odevzdejte/ До обраного дитячього садочку треба подати:

· žádost k přijetí /link/ заяву про вступ / посилання

· potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti /link/ довідку від педіатра про медичну придатність дитини/ посилання

· vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в цій частині міста.

Příjem žádostí do MŠ probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené mateřské školy shodně ve všech MŠ dne 06.06.2022. / Прийом заяв у всіх садочках відбудеться 06.06.2022 року, у визначений директором садочка час.

Přehled mateřských škol MČ Praha 11 / Перелік дитячих садків району Прага 11

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte je prokazatelně doložený pobyt v MČ Praha 11 a věk dítěte / Основним критерієм зарахування дитини є документальне підтверджене місця постійного проживання в районі Прага 11 та вік дитини.

MŠ A. Drabíkové www.msdrabikove.cz

MŠ Blatenská www.ms-blatenska.cz

MŠ Hrabákova www.mshrabakova.cz

MŠ Hroncova www.mshroncova.cz

MŠ Janouchova www.msjanouchova.cz

MŠ Jažlovická www.msjazlovicka.cz

MŠ Konstantinova www.mskonstantinova.cz

MŠ Křejpského www.mskrejpskeho.cz

MŠ Markušova www.msmarkusova.cz

MŠ Mírového hnutí www.msmh.cz

MŠ Modletická www.madolinka.cz

MŠ Stachova www.msstachova.cz

MŠ Sulanského www.mssulanskeho.cz

MŠ V Benátkách www.ms-benatky.cz

MŠ Vejvanovského www.msvejvanovskeho.cz

MŠ Chodov www.chodov@z

 

V době od 2. – 11. 5. 2022 je možné vygenerovat a vyplnit přihlášku do libovolných mateřských škol v katastru Prahy 11 na internetové adrese, kde najdete i podrobné informace k zápisům 

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Zcela vyplněnou přihlášku  si, prosím, vytiskněte a oba ji podepište. Následně je třeba ji doručit do školky. Ve dnech 11. a 12.5. v době od 10- 16 hodin budeme přihlášky přijímat osobně, a to  v budově Blatenská 2145 (ve vchodu pod obecní vlajkou). Zazvoňte, prosím, na ředitelnu a vyčkejte příchodu pověřené osoby, která od Vás přihlášku převezme.          Přihlášku lze v nutném případě poslat i poštou nebo použít datovou schránku – výhradně ale osobní (nikoli firemní).

blatenska

Pokud se při zpracování přihlášky ukáže, že bude třeba něco doplnit, budete k tomu vyzvání emailem nebo telefonicky.
Zpracované přihlášky budou následně školou vloženy do systému a ve druhé fázi řízení budete mít možnost sledovat vývoj přijímacího řízení.
Při vyplňování přihlášky budete mít možnost podat ji na více škol a také určit si školu, které dáváte přednost. V případě, že na vybrané škole bude možno Vaše dítě přijmout, bude pak ale třeba uvolnit blokovaná místa na těch ostatních školách. Budete vyzváni k návštěvě té školy, kam opravdu chcete nastoupit, a tam podepíšete zpětvzetí, čímž pro Vás bude vše vyřízeno (nebudete tedy muset tyto školky obcházet jednotlivě).


Součástí přihlášky je Evidenční list dítěte, který je třeba rovněž vyplnit a nechat potvrdit u pediatra a s přihláškou odevzdat na vybrané škole.
Nejpozději do 18. 6. dostanete vyrozumění o přijetí, případně nepřijetí Vašeho dítěte.
Přihláška do naší školy zahrnuje zároveň i naše detašované pracoviště Babákova 2149. O umístění dítěte na pracoviště školy rozhoduje ředitelka s přihlédnutím k preferenci rodičů.
Jednou z podmínek úspěšného přijetí dítěte je jeho bydliště na území Prahy 11, které je nutné řádně doložit – občanským průkazem nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy.
V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy na e-mailu info@ms-blatenska.cz nebo na telefon 724 251 550
Těšíme se na Vás!

illustration-tree-1

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

  • Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném

školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

Věková kritéria:

  • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
  • čtyřletí: 30 bodů
  • tříletí: 20 bodů
  • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022: 10 bodů
  • ostatní dvouletí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce –  za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2022: 0.02 bod

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2021 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

  • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2022, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.