INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-25

S sebou doneste : 

 • vyplněnou Žádost o přijetí
 • rodný list 
 • v případě cizinců vízový doklad dítěte
 • doklad rodičů či zákonného zástupce
 • potvrzení o bydlišti na Praze 11
 • lékařské potvrzení dítěte.

Termín přijímacího řízení do Mateřské školy, Praha 4, Blatenská 2145, včetně jejího detašovaného pracoviště Babákova 2149, se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.  Pro letošní školní rok přijímáme řádně vyplněné Žádosti o přijetí včetně lékařem potvrzeného Evidenčního listu v ředitelně školy v Blatenské ulici(pro obě pracoviště) ve dnech:

13.5. 2024 v době od 10:00 – 17:00 hodin

14.5. 2024 v době od 10:00 – 13:00 hodin

Elektronická registrace k zápisu do mateřských škol je od 2.5.2024 přístupná na odkazu: https://zapisdoms-praha11.praha.eu/
Zájemce o zápis se do  elektronického systému přihlásí a sám si vytiskne dokumenty k přijetí (žádost a evidenční list). S takto připravenými a vyplněnými dokumenty navštíví zvolenou mateřskou školu v určené dny příjmu žádostí. Prosíme, velmi pozorně si přečtěte všechny informace a v případě nejasností se obraťte na ředitelku školky nebo na odbor školství a kultury, oddělení koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu Ondrákovou, tel.: 267 902 343.

Do školky můžete nahlédnout v rámci Dne otevřených dveří formou komentované prohlídky v pondělí 29. 4. v době od 10:00 – 11:30 a od 15:00 – 16:30 hodin. Na prohlídku je nutné se předem telefonicky přihlásit na čísle 724 251 550 nebo 272 933 137.

Můžete se tak seznámit s režimem dne, podívat se, kde Vaše děti budou trávit svůj čas. Zajímejte se o program školy, její profilaci směřující k naplnění cílů vzdělávání dětí. Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální péči, je třeba při zápisu upozornit ředitelku školy tak, aby v dostatečném předstihu mohla zajistit podmínky pro vzdělávání dítěte před zahájením jeho docházky do MŠ. Přijímání dětí je vymezeno spádovým obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast- Městská část Praha 11).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2024  pěti let, k povinnému předškolnímu vzdělávání, které je bezplatné. Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, bez pravidelné docházky do MŠ. Dále budou přijímány děti, které dosáhnou 4 let věku do 31.08.2024, a děti, které dosáhnou 3 let věku do 31.08.2024.

K zápisu vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte a dokumenty k speciální péči (pokud je již máte).

Kapacita mateřských škol v rámci městské části Praha 11 je dostačující. Děti, splňující kritérium věku 3 let do 31. 8. daného roku, se v posledních letech daří v rámci Prahy 11 umístit všechny.

Pokud se při zpracování přihlášky ukáže, že bude třeba něco doplnit, budete k tomu vyzvání emailem nebo telefonicky.
Zpracované přihlášky budou následně školou vloženy do systému a ve druhé fázi řízení budete mít možnost sledovat vývoj přijímacího řízení.
Při vyplňování přihlášky budete mít možnost podat ji na více škol a také určit si školu, které dáváte přednost. V případě, že na vybrané škole bude možno Vaše dítě přijmout, bude pak ale třeba uvolnit blokovaná místa na těch ostatních školách. Budete vyzváni k návštěvě té školy, kam opravdu chcete nastoupit, a tam podepíšete zpětvzetí, čímž pro Vás bude vše vyřízeno (nebudete tedy muset tyto školky obcházet jednotlivě).

Součástí přihlášky je Evidenční list dítěte, který je třeba rovněž vyplnit a nechat potvrdit u pediatra a s přihláškou odevzdat na vybrané škole.
Nejpozději do 20. 6. dostanete vyrozumění o přijetí, případně nepřijetí Vašeho dítěte.
Přihláška do naší školy zahrnuje zároveň i naše detašované pracoviště Babákova 2149. O umístění dítěte na pracoviště školy rozhoduje ředitelka s přihlédnutím k preferenci rodičů.
Jednou z podmínek úspěšného přijetí dítěte je jeho bydliště na území Prahy 11, které je nutné řádně doložit – občanským průkazem nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy.
V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy na e-mailu info@ms-blatenska.cz nebo na telefon 724 251 550
Těšíme se na Vás!

blatenska
illustration-tree-1

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

 • Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném

školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

Věková kritéria:

 • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 • čtyřletí: 30 bodů
 • tříletí: 20 bodů
 • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2023 do 31. 12. 2023: 10 bodů
 • ostatní dvouletí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce –  za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2023: 0.02 bod

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2022 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2023, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.