Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“) může ředitelka školy rozhodnout o prominutí úplaty a stravného ve školním roce 2022/2023

Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP:

  • Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Příslušné formuláře jsou ke stažení na našich webových stránkách v záložce Dokumenty. Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdá žadatel osobně ředitelce školy nejpozději do 27.9.22 do 12 hodin pro možnost přiznání slevy za měsíc říjen.

Žadatelé, kteří se do stavu nouze dostanou během roku, mohou odevzdat žádost nejpozději k 15.dni v měsíci, rovněž osobně do rukou ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě. Ředitelka školy rozhodne do 29. dne v měsíci. V případě kladného rozhodnutí bude sleva uplatněna od následujícího měsíce.

POZOR – pro přiznání pomoci v roce 2022 je nezbytné podat žádost nejpozději k 25.10.2022!!!

Rodič může kdykoli požádat o zrušení přiznané slevy v případě, že pomine důvod žádosti.

 

FOND SOLIDARITY

 

Podpora je určena na dítě v mateřské škole zapsané k docházce ve školním roce 2022/2023. Rozdělování a výše poskytovaných prostředků žadateli z fondu je plně v kompetenci ředitelky školy a prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách organizovaných školou a spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

O příspěvek z Fondu může požádat zákonný zástupce dítěte například na částečnou úhradu plaveckého kurzu až do výše 800,-Kč (cca 25% výše nákladů na kurz). Je plně v kompetenci ředitelky školy, jak bude o příspěvku rozhodováno. Nárok na příspěvek se neřídí podmínkami uvedenými v článku I. této Metodiky. Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

O příspěvek na plavání lze v 1. pololetí požádat nejpozději do 5. 11. 2022 a

ve 2. pololetí nejpozději do 15. 1. 2023.