Zápis 2021 – 2022

 

 

Vážení rodiče!

Zápis dětí do mateřských škol v Praze 11 pro školní rok 2021-22 proběhne stejně jako v loňském roce elektronicky.

Mateřská škola Blatenská má dvě pracoviště. Přihláška se podává pouze jediná pro obě pracoviště školy, tedy Blatenská 2145 i Babákova 2149.

Rozdělení dětí na pracoviště je v kompetenci ředitelky školy. Rodiče přijatých dětí mohou svou preferenci ředitelce školy poslat e-mailem – bude k ní přihlédnuto, bude-li to možné vzhledem ke složení tříd.

Upozorňujeme, že celý proces zápisu do MŠ se bude řídit aktuální pandemickou situací a doporučeními MŠMT, a proto může dojít ke drobným změnám v procesu.

Termín přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34 odst. 2  školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a koná se vždy v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.“ V uvedeném termínu je možné přihlásit dítě do libovolného počtu mateřských škol (v termínu do 16.05.2020 nemá čas podání vliv na pořadí v zapsání, čas není kritériem přijímání).

1. Výdej – generování přihlášek  na adrese: https://zapisdoms-praha11.praha.eu  – od 26.04.2021

 • Pro získání přihlášky  je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte
  (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost
 • Je třeba doložit řádné očkování dítěte – jako doklad slouží vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který je součástí přihlášky.
 • Vyplněnou přihlášku je třeba vytisknout, opatřit podpisy obou rodičů a ve stanoveném termínu, tedy od 2. – 16.5. 2021  doručit do mateřské školy.
 • Lze to učinit osobně ve dnech 10. – 11.5.21 od 8 – 15 hodin, případně poslat poštou  nebo osobní (nikoli služební!) datovou schránkou.

V případě, že nemáte přístup k internetu či možnost vytisknout přihlášku, lze se ve dnech, které jednotlivé mateřské školy uveřejnily na svých webových, obrátit přímo na MŠ, kde Vám s přihláškou pomohou.

Porada a případná pomoc při generování přihlášek také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov, Mgr. Taťána Ondráková,  po předchozí telefonické domluvě na čísle
267 902 343.

2. Příjem přihlášek   10. – 11.05.2021

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců ). Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doloží:

 • zcela vyplněnou a oběma rodiči podepsanou žádost o přijetí do MŠ,
 • řádně vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list, případně potvrzení lékaře pediatra o řádném očkování dítěte
 • rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie zaslaná běžným e-mailem na adresu školy,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 • poštou,
 • osobní podání v MŠ ve dnech 10. – 11.5. 21 v době od 8 – 15 hodin (v nutném případě po telefonické dohodě s ředitelkou školy i jindy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě jiného pobytu dítěte je třeba prokazatelně doložit pobyt v MČ Praha 11.

3. Přijímací řízení – od 03.06.2021

 •  Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Informace budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a webových stránkách

 •   Po celou dobu této fáze můžete na níže uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte, prosím, v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Podrobnější informace získáte na https://zapisdoms-praha11.praha.eu.

4. Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)

 • místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy: 100 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy: 0 bodů

Věková skupina

 • pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky: 40 bodů
 • čtyřletí: 30 bodů
 • tříletí: 20 bodů
 • dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01. 09. 2021 do 31. 12. 2021: 10 bodů
 • ostatní dvouletí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce

 • za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2021: 0.02 bod

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2021 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

případně

Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2021, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Evidenční list 2021-22

DESATERO PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ