PODMÍNKY PROVOZU V DOBĚ OD 25. 5. – 30. 6. 2020

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 stanovujeme tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, covidové prsty) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

Obecné podmínky:

 • Pro vytvoření neměnných skupin dětí potřebujeme znát počty dětí, které budou docházet. Pokud jste to ještě neudělali, nahlaste nám závazně, zda potřebujete místo pro své dítě v době od otevření školy do 30.6.2020, a to nejpozději do 15.5.2020.
 • Pokud budete chtít z docházky své dítě omluvit, stačí napsat e-mailové oznámení, jak jste zvyklí.
 • Až do konce školního roku je zrušena povinná docházka předškoláků.
 • Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili možná rizika jak pro dítě, tak pro ostatní členy rodiny. Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na základě podepsaného Čestného prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení odevzdejte při příchodu do mateřské školy. Bez něho nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. Formulář najdete pod tímto textem a bude také k dispozici u vstupu do MŠ.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě, upraveno bude pouze pro děti s dietním omezením.
 • Plánované společné akce – divadla, kroužky, výlety, vycházky mimo areál školy se ruší.
 • Podle počtu přihlášených dětí a personální situace školy vytvoříme skupiny, které budou po celou dobu od 25.5.- 30. 6. 2020 neměnné, za předpokladu, že nám nebude chybět některá členka pedagogického sboru (nemoc, OČR). Bude-li to provozně možné, nebudeme děti spojovat při scházení a rozcházení. Pro zajištění těchto požadavků bude upraven provoz mateřské školy – každá třída bude otevřena v době od 7 – 16.30 hodin.
 • Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za hodinu 5 minut.
 • Několikrát denně se dezinfikují povrchy a předměty, které používá více osob (kliky dveří, spínače světel, zvonků, vodovodní baterie…). Všechny prostory školy jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky.
 • V rámci snižování spotřeby plastů nezajišťujeme jednorázové návleky na boty, prosíme rodiče, aby si přinesli vlastní nebo v budově chodili bez obuvi.

Pravidla denního provozu:

 • Do areálu MŠ vstupují rodiče i děti v rouškách (či jinou ochranou úst a nosu). V době příchodu a odchodu dětí v budově MŠ mají roušku (respirátor) také pedagogové. Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy během dne roušky mít nemusí.
 • Použitou roušku, ve které dítě do školky přišlo, rodič odnese s sebou a na zpáteční cestu přinese dítěti novou. Každému dítěti dejte, prosím, do pytle v šatně alespoň jednu čistou roušku v plastovém sáčku pro případ výskytu infekce během pobytu ve školce.
 • Rodiče se zdržují v areálu jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud se v určitou dobu vyskytne větší množství osob pohromadě, prosím, vyčkejte venku, dodržujte rozestupy alespoň 2 metry. Počítejte proto s delším časem pro předání dětí. Abychom předešli zbytečným frontám, bude doba pro příchod dětí prodloužena až do 8.30 hodin. Desinfekce na ruce pro dospělé bude k dispozici v každém vstupu do budovy.
 • Před předáním dítěte učitelce si dítě pod dohledem rodiče řádně umyje ruce vodou a mýdlem po dobu cca 20-30 sekund. Zpřístupníme proto přímý vstup do umývárny ze šatny.
 • Pro bezpečné zajištění pitného režimu venku si každé dítě denně přinese označenou láhev s pitím.
 • Dítě nenosí žádné hračky z domova. Zredukujte, prosím, i množství oblečení v pytlích.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí, či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zák. zástupce dítěte, který je povinen dítě bezodkladně vyzvednout.

Ochranné a desinfekční prostředky zajišťujeme ve spolupráci se zřizovatelem MČ Praha 11 v dostatečném množství.

 

V Praze, dne 7. 5. 2020

Alena Pobudová, ředitelka školy

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Podmínky provozu po otevření školy